Modern jóslatok a periódusos rendszerben

MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

A Mengyelejev és más tudósok által a 19. század közepén megalkotott periódusos rendszer széles körű elfogadásához hozzájáruló lényeges tényező volt, hogy a rendszerezési logika alapján korábban még fel nem fedezett elemek létezését sikerült megjósolni. A három legnevezetesebb ilyen jóslat az ekabór (szkandium), az ekaalumínium (gallium) és az ekaszilícium (germánium) tulajdonságainak előrejelzése volt: ezeket kísérletileg két évtizeden belül igazolták is. Természetesen nem minden jóslat volt ennyire sikeres, Mengyelejev például két, a hidrogénnél könnyebb elem létezését is feltételezte.

Az már akkor is világos volt, hogy a tudományos elméletek egyik lényeges tesztelési módja a belőlük levezethető új észlelések kísérleti igazolása (vagy éppen megcáfolása).

Noha a periódusos rendszer a hetedik periódus utolsó elemének elnevezése, vagyis 2015 vége óta a lezártság érzetét kelti, még mindig léteznek tesztelésre váró előrejelzések a fel nem fedezett elemek tulajdonságairól. A legismertebb jóslatok középpontjában az atommagok stabilitása, illetve az elektronszerkezet áll, ezekről ad rövid áttekintést ez az írás.

Az atommagok sajátságaival – mindenek előtt stabilitásával és felezési idejével – kapcsolatos elméleti előrejelzések sokkal nagyobb múltra tekintenek vissza, mint az elektronszerkezetiek. Éppen száz éve, 1919-ben jelent meg Richard Swinne (1885-1939) német fizikus gondolatmenete, amely szerint a kozmikus sugárzás egyik lehetséges forrása a 100-as és 108-as elemekhez kapcsolódik. Az első transzurán elemek előállításának idején az volt az uralkodó vélemény, hogy az atommagok stabilitásának a spontán maghasadás jelensége szab majd felső határt, s emiatt 1939-ben az előállítható legnehezebb elemnek a 104-es rendszámút gondolták, néhány évvel később pedig a 108-ast.

A magstabilitási elméletekben manapság is jelentős szerepet játszanak a mágikus számok, amelyekhez kiemelkedő magstabilitás tartozik (2, 8, 20, 28, 50, 82 és 126). A ma ismert legnehezebb stabil izotóp az ólom-208, amelyben a protonok (82) és neutronok (126) száma is mágikus. (2003-ig a bizmut-209-et gondolták a legnehezebb stabil izotópnak, ekkor azonban kiderült róla, hogy alfa-bomló, a felezési ideje 2×1019 év.) Mára nagyon valószínűvé vált, hogy a neutronok és protonok 100-nál nagyobb mágikus számai különböznek, de a szakértők között nincs teljes egyetértés arról, hogy melyek is ezek. Így aztán a várható magstabilitásokról is széles skálán mozognak az előrejelzések. A legtöbbet idézett jóslat az, hogy a 298Fl-izotóp (flerovium, 114 proton és 184 neutron) körül kiemelkedő stabilitású atommagok találhatók majd, ez lesz a "stabilitási sziget". A sziget csúcsán lévő izotóp akár stabil is lehet, de felezési ideje majdnem minden előrejelzés szerint meghaladja az egy évet. Ez a sziget látható az alábbi ábrán. A 291Cn (kopernícium) és 293Cn izotópokat is gyakran említi a szakirodalom a kivételes stabilitásúak között. Egy kisebb stabilitási maximum ("stabilitási szikla") a 272Ds (darmstadtium) közelében is várható.

Noha a jóslatok megszületése óta ezeket az elemeket már előállították, egyelőre csak a stabilitási szigethez képest lényegesen kisebb tömegszámú izotópok ismeretesek. Az előrejelzések azonban sokkal tovább mennek: további stabilitási szigetek várhatók a 342Ubh és 354Ubh (unbihexium, a 126-os rendszámú elem), illetve a 472Uhq és 482Uhq (unhexkvadium, a 164-es rendszámú elem) környezetében. Ezen atommagok spontán hasadása valószínűleg nagyon lassú, és alfa-bomlásuk felezési ideje is meghaladja az egy évet.

Kevésbé nyilvánvaló, hogy az atomok elektronszerkezetének leírásában egyáltalán van-e helyük jóslatoknak. A Nobel-díjas Glenn T. Seaborg 1996-ban megjelent, a periódusos rendszerről szóló cikkében egyszerűen csak folytatta az eddig megismert elveket, és a nyolcadik periódusba így összesen 50 elemet helyezett egymás után. Az 5g és 6f pályák betöltésével keletkező 32 tagú elemcsoportot szuperaktinidáknak nevezte. Ezt a gondolatmenetet folytatva 2002-ben h, i, j és k pályák figyelembe vételével az elemeket 1138-as rendszámig feltüntető periódusos rendszer is született, ez látható a következő ábrán:

Elméleti számításokból azonban meglehetősen nagy bizonyossággal kiderült, hogy már a hetedik periódus végén is figyelembe kell venni a relativisztikus hatásokat, mert az elektronok mozgási sebessége a fénysebességhez közelít; a nyolcadik periódusban pedig ez az effektus nagyon is lényegessé válik. Az ilyen számításokat a legrészletesebben Pekka Pyykkö finn kémikus végezte el. Az eredmények szerint a p pályák degeneráltsága ilyen nagy rendszámok esetében megszűnik: az energiaszint az egy pályát tartalmazó p1/2 és a két pályát tartalmazó p3/2 csoportra hasad fel. Ilyen hatások következménye az, hogy a 114-es rendszámú flerovium kémiai tulajdonságai a jóslatok szerint inkább emlékeztetnek a nemesgázokéra, mint a fölötte lévő ólomra vagy az ónra. A 8p és 9p pályák esetében ez a felhasadás már olyan jelentős, hogy a 9s és a 9p1/2 pályák energiája is a 8p3/2 szintje alá kerül, így a pályák energiabetöltési sorrendje a következőképpen alakul:

8s < 5g ~ 8p1/2 < 6f < 7d < 9s < 9p1/2 < 8p3/2

Ennek a következménye az, hogy ha a periódusos rendszerben továbbra is az azonos vegyértékelektron-konfigurációjú elemeket akarjuk egy csoportba (vagyis egymás alá) írni, akkor a rendszámok már nem növekedhetnek monoton módon. A periódusos rendszer egy, a megjósolt elektronkonfigurációkat tükröző, Pekka Pyykkö által javasolt kiterjesztését mutatja be az alábbi ábra. A rendszámok monoton növekvésének megtörésével egy érdekes történeti párhuzam húzható: 1869-ben Mengyelejev az atomtömegek sorrendjébe állította az elemeket a periódusos rendszerben, de ezt a szabályt fel kellett rúgnia a tellúr és a jód között ahhoz, hogy a rendszer valóban a kémiai sajátságokat tükrözze.

Az elektronszerkezet kvantummechanikai leírásának egyéb furcsaságai is vannak. A 118-as rendszám fölött például a probléma leírására szokásosan használt egyenletben megjelenik egy második megoldás, majd 137-es rendszám környékén az energia értékére képzetes számok is lehetségessé válnak. A legelfogadottabb jelenlegi elméletek azt is jósolják, hogy a 172-es rendszám fölött a Schrödinger-egyenletnek már nem lehet még rövid időtartamra stabil megoldása sem: ekkor az elektronok és az atommagban lévő protonok neutronná egyesülése dominánssá válik. Így könnyen meglehet, hogy a peridusos rendszer elvi végét nem a magstabilitás, hanem az elektronszerkezet sajátságai határozzák majd meg.

Sajnos igen valószínűtlen, hogy a periódusos rendszerhez kapcsolódó modern jóslatokat az elkövetkező két-három évtizedben kísérleti adatokkal lehetne összevetni. A szupernehéz elemekből rendszerint néhány atomot állítanak elő, ebből spektroszkópiai módszerekkel az elektronszerkezetre következtetni reménytelen vállalkozás, kémiai sajátságokat meghatározni pedig még inkább az. A stabilitási sziget kísérleti megtalálására sincsenek reális elképzelések. Noha a flerovium elemet előállították már, a sziget várható középpontja a 298Fl-izotóp lenne, a legnehezebb ténylegesen előállított izotóp tömegszáma viszont még csak 289. A stabilitási sziget körüli ismert izotópok felezési időit foglalja össze a következő táblázat. Látható, hogy a meglévő adatok extrapolálásába könnyen beleképzelhető a stabilitási sziget létezése: a Fl jelenleg ismert izotópjainak felezési ideje például monoton növekszik a tömegszámmal:

P R O T O N S Z Á M
110111112113114115
N
E
U
T
R
O
N
S
Z
Á
M
157267Ds 0,003 ms
158
159269Ds 0,23 ms
160270Ds 10 ms
161271Ds 0,21 s272Rg 2 ms
162
163273Ds 0,17 ms274Rg 12 ms
164
165 277Cn 0,69 ms278Nh 1,4 ms
166
167277Ds 3,5 ms278Rg 4 ms
168 279Rg 90 ms
169279Ds 0,18 ms280Rg 4,6 s281Cn 0,18 s282Nh 73 ms
170280Ds 6,7 ms281Rg 17 s282Cn 0,91 ms283Nh 75 ms284Fl 2,5 ms
171281Ds 9,6 s282Rg 100 s283Cn 4,2 s284Nh 0,91 s285Fl 0,10 s
172 283Rg 5,1 min284Cn 98 ms285Nh 4,2 s286Fl 0,12 s287Mc 37 ms
173 285Cn 28 s286Nh 9,5 s287Fl 0,48 s288Mc 0,16 s
174 286Cn 8,5 s287Nh 5,5 s288Fl 0,66 s289Mc 0,33 s
175 286Rg 11 min 289Fl 1,9 s290Mc 0,65 s
176 290Fl 19 s
177 290Nh 2 s

A szigethez tartozó izotópok előállítását az akadályozza, hogy a stabilis atommagokhoz a rendszám növekedésével egyre nagyobb relatív neutronfelesleg szükséges. A jelenlegi kísérletekben két kisebb atommag hideg fúziójával állítják elő a szupernehéz elemeket – ilyen módon a kívánatos neutron/proton arányt lehetetlen elérni. A magfizikai egyik kedvenc atommagja a 48Ca-izotóp, amely stabil, a természetes kalcium 0,187%-a, és a protonok számához képest meglepően sok neutron van benne. A 297Og-izotópot (ognanesszon) például 249Cf (kalifornium) és 48Ca (kalcium) ütköztetésével állították elő. A 119-es rendszámú elem (Uue) előállításhoz a kalifornium helyett egy einsteinium-izotópot kellene ugyanilyen kísérletben céltárgyként használni, de ehhez semelyik laboratóriumban nem sikerült még elég nagy mennyiség einsteiniumot előállítani. A dubnai Flerov Laboratóriumban 2019 elején kezdődtek el a próbálkozások arra, hogy 48Ca helyett az 5,18% természetes gyakoriságú, ugyancsak stabil 50Ti izotópot használják. Sajnos ennek az atommagnak az elméletek szerint kedvezőtlenebbek a magfizikai tulajdonságai, így a 48Ca-nál jóval kisebb valószínűséggel vesz részt hideg magfúzióban, de azért van remény arra, hogy néhány éven belül beszámoljanak majd a 119-es (Uue, ununennium) és 120-as (Ubn, unbinillium) elemek előállításáról is.

2019.12.01.


This template downloaded form free website templates