A képviselői felelősségről – Mikszáth Kálmán szobra mellett

TUDOMÁNYOS HÉTKÖZNAPOK

A 2019 decemberi osztályülésről írott beszámolómban már megemlítettem, hogy vitát okozott az a tény, hogy az Interneten írok arról, ami ezeken az üléseken történik. Ez a vita természetesen nem volt valami kellemes a számomra, de másoknak sem feltétlenül lehetett az, mert az osztályülés hivatalos emlékeztetőjébe már lényegében be sem került. A decemberi írásom végén viszont azt ígértem, hogy visszatérek még az ügyre, most ezt szeretném megtenni.

Az a tény, hogy én egy nagyobb közösség (a Fizikai Kémiai Bizottság) tagjai által megválasztott képviselő vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésében, ha a leírt szabályok szerint nem is, de erkölcsileg feltétlenül jár bizonyos kötelezettségekkel azok felé, akik megválasztottak engem. A 2000-es évek első évtizedében is volt olyan közgyűlési képviselő (az ELTE egyik professzora), aki rendszeresen beszámolt az osztályülésekről, bár ezt e-mail formájában tette és beszámolói lényegesen tényszerűbbek voltak, mint az a szándékosan szubjektív hang, amely az én írásaimat jellemzi. Mi több, abban az időben az azóta már nem frissített ChemoNet oldalaira még az osztályülések hivatalos emlékeztetői is felkerültek, néhány ilyen a 2004 és 2012 közötti időszakból mind a mai napig nyilvánosan olvasható (http://chemonet.hu/osztaly/archivum/). Szerintem egy köztestület működésének átláthatósága ma is ezt követelné meg, ehhez egyébként magán az mta.hu oldalon is van külön ebből a célból készített oldal (https://mta.hu/vii-osztaly/osztalyulesek-105584).

Fájdalmas emlékeket is felidéztek bennem a decemberi osztályülésen elhangzottak. Még a Debreceni Egyetemen egyik kollégám a Szenátus választott tagja volt, és a Természettudományi és Technológiai Kar oktatóinak rendszeresen megírta azt, hogy mi történt a szenátusi üléseken. Levelei tartalmazták a saját véleményét is, de még mindig nem voltak annyira szubjektívek, mint az én osztályülési vagy közgyűlési beszámolóim. A Kar akkori dékánja egy idő után megtiltotta neki, hogy ilyen beszámolókat írjon. Persze erre a dékánnak semmilyen formális joga nem volt, de a kollégám éppen az egyik tanszék vezetője is volt, így tökéletesen megértem, hogy nem szólt vissza a dékánnak, mint ahogy én az osztályelnöknek az Akadémián – az ő helyzetében én is így tettem volna.

Azért ebben a bejegyzésben pozitívabb dolgokról is szeretnék írni. Az MTA Székházában az osztályüléseknek helyet adó Elnöki Tanácsterem bejáratához igen közel éppen a számomra egyik legkedvesebb magyar író, Mikszáth Kálmán mellszobra áll. Talán nem árt felidézni, hogy Mikszáth országgyűlési képviselő is volt, s írói hírnevét éppen a politikusokról, miniszterekről, miniszterelnökökről, illetve az országgyűlésben zajló eseményekről írt karcolatai alapozták meg. Az írások persze attól lettek nagyon népszerűek, hogy inkább humorosak és a végtelenségig szubjektívek voltak, mint tényszerűek. Persze az én írói tehetségem közelébe sem ér Mikszáthénak, de ebből a történetből számomra az a fontos, hogy utólag már senkinek sincs kétsége afelől, hogy az általa írt karcolatoknak fontos társadalmi szerepe volt.

Egyébként Mikszáth a Magyar Tudományos Akadémiáról is rendszeresen írt kimondottan támadó vagy legalább is csipkelődő hangú írásokat. Az irodalomtörténet szerint ezek fő oka Gyulai Pál akadémikus személye volt, aki rendszeresen írt méltatlanul kritikus hangon Jókai Mór tevékenységéről. Mikszáthot aztán 1889-ben megválasztották az Akadémia levelező tagjának, ami tulajdonképpen véget vetett az ellenségeskedésnek. Azt azért halkan megjegyzem: Jókai Mór és Mikszáth Kálmán művei ma is közismertek, de Gyulai Pálról ugyanezt már nem lehet elmondani.

Mikszáth Kálmánt számomra még rokonszenvesebbé tette az, amit a tiszaeszlári vérvád kapcsán újságírói tevékenységéről megtudtam. Ez egy borzalmas bűntényről szólt: egy keresztény lányt Tiszaeszláron rituálisan meggyilkoltak, és a tettel a helyi zsidó közösséget vádolták meg. A jogi eljárás 1882-83-ban zajlott Nyíregyházán, és a magyarországi antiszemitizmus későbbi alakulására is nagy hatással volt. Mikszáth a helyszínről írt olyan tudósításokat, amelyek miatt az egyik oldal antiszemitának, a másik oldal zsidóbérencnek kiáltotta ki. Pedig csak annyit csinált, hogy nem alkotott véleményt az ügyről a részletek megismerése nélkül; vagyis megvárta a bizonyítékokat, csak azután jutott arra a következtetésre, hogy a zsidók megvádolása politikai koholmány. (Egyébként a vádlottakat végül a bíróság is felmentette.)

Ha már említettem az Akadémia Székházában lévő Mikszáth-szobrot, akkor annak a feliratáról is hadd írjak pár szót: Praesens imperfectum, perfectum futurum.

Ez a jelige Mikszáth egy már majdnem elfeledett művében fordul elő, amelynek a címe A szökevények. Hogy mit is jelentett ott pontosan, azt tudjuk meg néhány idézetből:

"Abban az évben építették fel városunkban a rozzant, leégett kollégium helyére a csinos új épületet, s azt a feliratot tették a homlokzatára: »A haza minden előtt.«

Báró Krapotka Leopold, a megyei főnök, merésznek találta a feliratot, s megütközvén benne, ekképpen okoskodott: Micsoda rebellis beszéd ez! Mit akarnak már megint a hazával? Hol azon siránkoznak, hogy már meghalt, hol megint azt állítják, hogy mindenek előtt következik. No, hát ebben nincsen logika, mert vagy csakugyan meghalt a haza és akkor legyen csendesen, mint a halottak, ne tolakodjék előre, vagy pedig nem halt meg és akkor meg kell rendszabályozni.

A haza minden előtt – micsoda vakmerő, esztelen állítás. Hát az Isten, hát a császár!… Eppű, eppű!

A főnök úr el is lágyult s talán meg is ijedt egy kicsit.

– A fölirat nem maradhat – mondá ravasz sajnálkozással –, mert eltávolítására immár felső parancs van és azonfelül magam is veszélyes tendenciákat látok benne, hanem ha az urak más, valami ártatlanabb föliratot akarnak, azt nem fogom ellenezni.

– De hisz ennél ártatlanabb mondás alig képzelhető – ellenveté egy őszhajú hazafi, valami Szoltsányi Gáspár nevű.

– Paperlapap! – vágott közbe a főnök. – Haza, Szabadság, Nemzet! Tudjuk már az effélét. – Sopánkodás, siránkozás, deklamálás. Utáljuk az effélét. Pokolba a lamentálással. Eppű! Hanem írjanak az urak valami odavalót a tanulás köréből. Hiszen annyi sok szép dolog van a klasszikusokban.

Nem bízott már, hogy jó felirathoz jut. Denique a friss koponyák zöldek és éretlenek. A bölcsességet csak a tapasztalás adhatja, nem terem magától, mint az erdei virág.

Leszállt az esti szürkület, s éppen a kaszinóba készült, hogy megvigye a meddő pályázat hírét a kíváncsi professzoroknak, mikor halk kopogtatás nesze üti meg füleit. Tehát még egy diák s még egy lapos mondat.

– Szabad!

Egy satnya legényke csúszott be a félig nyitott ajtón, meggörbülve, félénken.

– Mi tetszik?

– Némi közlésem volna – felelte egy nyöszörgő, vékony hang, mintha a föld alól jönne.

– De kérem, Halápy úr – hebegte halkan –, az a négy szó… a négy szó, nemcsak igeidő az a négy szó…

– Hát mi a fityfene?

Gépiesen hajlott le a papírcéduláért és fölolvasta hangosan:

»Praesens imperfectum, perfectum futurum.«

Aztán egyszerre a homlokára ütött, föllángolt a szeme, hirtelen világosság támadt a koponyájában és fölkiáltott:

– Maga gondolta ezt ki?

– Én – rebegte az halkan, szégyenlősen.

– No, hát ez jól van kigondolva – mondá ünnepélyes hangon, mintha ítéletet hirdetne ki –, te nyerted el a pálmát, amice!

Halápy a fiókjába nyúlt az aranyakért és a markába csúsztatta.

– Megérdemelted, fiacskám, tedd el. Adjon az Isten ezer annyit. Egyelőre azonban érd be ezzel. Az ilyen nagy diáknak tudom, vannak már titkos kiadásai is, amelyekre otthon nem gondolnak. Igaz-e vagy nem? Tudom, hogy már dohányzol is. Az Isten verje meg a trafikot. Különben nem a pénz – tette hozzá jókedvvel –, a pénz csak pénz, de a dicsőség… Szinte képzelem, hogy fognak a szüleid örülni.

– Sohase szabad nekik megtudni.

– Ej, ugyan mit beszélsz? Ne bolondozzál, barátocskám (s kedélyesen hátbaütötte a diákot). Az volna szép, hogy meg ne tudnák. Holnap az egész város erről fog zengni. Én magam írom meg nekik, ha a vidéken laknak. Bízd csak rám, barátocskám!

A diák megreszketett, mint a kocsonya.

– Nem, nem – hörögte fázékonyan –, én csak úgy engedem át a föliratot, ha a tekintetes főgondnok úr vállalja a szerzőséget.

– Oh, hogyisne! Majd bolond vagyok. Öreg napjaimra kezdjek lopni! Hogy ellopjam a te dicsőségedet, hogy bezsebeljem a dicséreteket érte? Azt már nem teszem, amice frater.

A diák üres tekintetében valami dacféle mutatkozott.

– Akkor hát nem jártam itt, nem hoztam semmit és nem engedem fölhasználni a mondatot.

Halápy fölkacagott, majd enyelegve mondá:

– Hát fogjad a mondatodat, szorítsd össze markodban és vidd haza, de a kópiája nálam marad és azt én a kollégium homlokzatára illesztetem, isten engem úgy segéljen. De nem is értelek, mi lelt téged. Hiszen már pityeregsz is. Ejnye, ejnye, ilyen nagy fiú. Hát mi az ördög van veled?

– Félek, hogy börtönbe kerülök érte – vallotta be, a sápadt arcát eltakarva kezeivel.

– Ahá! No, persze. Erre nem is gondoltam. Bizony megeshetik. Most minden megeshetik. Hm, ez már más. És most már nem mondom, hogy nem vállalom a szerzőséget, ha éppen követeled. De nem látom be, hékás, hogy miért ne ülhetnél egy kicsit a hűvösön? Szép az, te csacsi…

A diák mélyen sóhajtott:

– Nem lehet. Nekem nem lehet. Sohase mernék az atyám szeme elé kerülni.

– No hallod! Hát miféle apád van neked? Ki vagy te?

– Én báró Krapotka Oszkár vagyok – felelte szomorúan.

Halápy uram hátratántorodott a meglepetéstől.

– A megyefőnök fia?

A diák némán bólintott fejével.

– No, most már minden világos – kiáltá az öregúr s kenetesen hozzátette: – Áldassék érte a seregeknek ura, hogy az alma ennyire elgurult a fájától! (Odanyújtotta neki a nagy tenyerét.) Mindent tudok, mindent értek már, legyen hát úgy, hogy én gondoltam ki azt a feliratot."

2020.02.07.


This template downloaded form free website templates